Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

A

Anlegg til vurdering på idretts- og friluftsplanen (KF-539)
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)
Avløysartilskot - tilskot til avløysing ved ferie, fritid og sjukdom

B

Barnehage - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Barnehage - søknad om ny plass, endring og oppseiing
Barnevern - meldeskjema
Barnevern - meldeskjema
Betalingsavtale (KF-249)
Bustønad - søknadsskjema
Byggesaksskjema for utskrift

D

Deling av grunneiendom (KF-415)

E

Eigenfråsegn for konsesjonsfritak
Energiøkonomiserende (ENØK) tiltak hos private bedrifter (KF-540)

F

Fastlege - endre (HELFO)
Fiskekort (Inatur)
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.
Fri fra undervisning (KF-255)
Fritak fra driveplikt - søknad (KF-147B)
Førehandsgodkjenning av planar - spelemidlar

G

Gjeldsrådgjeving

H

Henvendelse om tekniske tjenester (KF-108)
Historiske arkiv - begjæring om innsyn (KF-469
Høringsuttalelse (KF-239)

I

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning
Idrettsstipend (KF-284)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)
Innsynsbegjæring (KF-390)

J

Jaktkort (Inatur)

K

Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)
Klage på renovasjon (KF-276)
Kommunal boligtomt (KF-538)
Kulturføremål - søknad om tilskot
Kulturskulen - søknadsskjema

L

Landbruksskjema
Ledsagerordning - Ledsagerbevis
Leige av kulturhus, idrettshall og grendehus (KF-137-0833)

M

Motorferdsel i utmark og vassdrag - Søknadskjema

N

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

O

Omsorgstenester - Søknadskjema

R

Rekvisisjon av oppmålingsforretning – for saker etter matrikkelloven (t.d. grensepåvisning og grensejustering)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning – søknadspliktige tiltak (frådeling, innløysing og arealoverføring)
Renovasjon - Søknad om dispensasjon for fritak/endring av abonnement (KF-502
Ris og ros til kommunen (KF-280)

S

Samanføying av eigedomar
Sau drepen av freda rovvilt – søknad om erstatning
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Skatteattest - Bestilling av (KF-435)
Skatteattest - melding om (KF-131)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skogbruk - diverse skjema
Skulefritidsordninga - søknad om ny plass endring og utmelding
Skøyte
Spørsmål til formannskapet (KF-241)
Startlån, etablering og tilpassing - Husbanken
Stilling - søknad om stilling

T

Tilskot og Reglar- bustadhus og private vass- og kloakkanlegg.
Transportteneste (TT- kort)
Trus- og livssynssamfunn - kravskjema tilskot

U

Utsleppsløyve

V

Vannmåleravlesning (KF-262)
Vassprøver - prøvetakingsskjema

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk